Onze gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers djoe
 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten
van onze stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind heeft behoefte aan een aai over de bol, een ander kind vindt
het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is
maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar
er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen
medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De
gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor
kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van
het tucht- en sanctiebeleid dat door onze organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger,
stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de
gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
1.  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en
     gerespecteerd voelt.
2.  De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid
     aantast.
3.  De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
4.  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.
     Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen
     beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5.  De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting
     als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6.  De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect
     omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
7.  De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige
     behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen
     die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
8.  Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens
     van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de voorzitter van het bestuur
     die het voorval zal melden in de eerstvolgende bestuursvergadering.
9.  De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10.In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde
     gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen
     en zo nodig daarover in contact te treden met de voorzitter van het bestuur.
 
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of
seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding
(volwassene-kind, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het
Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met
minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.
De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder
het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.